4.5.2007

Mikko Ellilä, ethnic agitation, preliminary investigation

Here's quick-and-dirty translation of accusations that were sent by Ombudsman for Minorities Mikko Puumalainen to Finnish police.

[EDIT] Corrected some translation errors reported by Adelphi.

[EDIT2] Translation of the "Society Consists of People"-article is now provided to us by Aapo Puhakka.
19.2.2007
425/65/2007TM

Vähemmistövaltuutettu

Keskusrikospoliisi

PL 285
01301
VANTAA
19.2.2007
425/65/2007TM

Ombudsman for Minorities

National Bureau of Investigation

PL 285
01301
VANTAA
Tutkintapyyntö, kiihottaminen kansanryhmää vastaanPreliminary investigation, ethnic agitation
1. Vähemmistövaltuutetun toimiala
Vähemmistövaltuutetun tehtävänä on etnisen syrjinnän ehkäisy, hyvien etnisten suhteiden edistäminen, etnisten vähemmistöjen sekä ulkomaalaisten aseman ja oikeuksien turvaaminen samoin kuin etnisen syrjimättömyyden periaatteen valvonta Suomessa (Laki vähemmistövaltuutetusta ja syrjintälautakunnasta 1 §, 660/2001).
1. The jurisdiction of the Ombudsman
The duties of Ombudsman include prevention of ethnic discrimination, promotion of good ethnic relations, advancing the status and legal protection of ethnic minorities and foreigners in society as well as supervising compliance with the prohibition of ethnic discrimination (Law regarding Ombudsman for Minorities and National Discrimination Tribunal 1 §, 660/2001).
2. Tutkintapyyntö
Pyydämme keskusrikospoliisia tutkimaan, täyttääkö osoitteessa http://mikkoellila.thinker tothinker.com oleva artikkeli ”Yhteiskunta koostuu ihmisistä” rikoslain kiihottaminen kansanryhmää vastaan rikoksen tunnusmerkistön. Lisäksi pyydämme ryhtymään toimenpiteisiin, jotta teksti saataisiin pois internetistä. Otteita artikkelista liitteenä.
2. Preliminary investigation
We thereby request National Bureau of Investigation to investigate whether an article "Society consists of People" found from http://mikkoellila.thinker tothinker.com fulfills the characteristics of a crime named Ethnic agitation. In addition, we ask you to initiate actions so that the article in consideration can be removed from the internet. Parts of the article attached here.
3. Yleistä rikoslain 11 luvun 8 §:stä
Sananvapaus on turvattu perustuslain (731/1999) 12 §:ssä. Sananvapauteen sisältyy, mainitun lainkohdan mukaan, oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennalta estämättä. Rikoslain (39/1889) 11 luvun 8 §:ssä on kriminalisoitu kiihottaminen kansanryhmää vastaan. Kyseinen säännös rajoittaa sananvapautta. Sananvapauteen vetoamalla ei ole mahdollista perustella rasististen kirjoitusten julkaisemista tai levittämistä.

RL 11 luvun 8 §:ssä on kriminalisoitu sellaisten lausuntojen tai muiden tiedonantojen levittäminen yleisön keskuuteen, joissa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin kansallista, rodullista, etnistä tai uskonnollista ryhmää taikka niihin rinnastettavaa kansanryhmää. Säännöksen tunnusmerkistö tekijät on vakiintuneesti jaoteltu seuraavasti.

Lausunto tai tiedonanto. Säännöksessä mainittu lausunto tai tiedonanto voidaan antaa suullisesti, kirjallisesti, kuvallisesti tai elein. Olennaista on, että lausunto tai tiedonanto sisältää lainkohdassa tarkoitettua uhkailua, solvausta tai panettelua.

Yleisön keskuuteen levittäminen. Tunnusmerkistön täyttyminen edellyttää, että viestin kohteena on avoin ihmisryhmä. Oikeuskäytännössä on katsottu, että säännöksen tarkoittamaa levittämistä yleisön keskuuteen voi tapahtua myös internetin välityksellä.

Uhataan, panetellaan tai solvataan. Uhkaamisella tarkoitetaan esimerkiksi väkivalta- tai omaisuusrikoksella uhkaamista. Panettelu ja solvaaminen on tunnusmerkistössä rinnastettava kunnianloukkausrikoksen tunnusmerkistöön. Panettelua on se, että kansanryhmän perättömästi väitetään syyllistyneen rikoksiin tai niihin rinnastettaviin tekoihin. Solvauksessa voi olla kyse totuudenmukaisista väittämistä, joiden esittämisen tarkoituksena on ollut loukkaaminen. Tyypillisempää on, että solvaavat lausunnot eivät ole totuudenmukaisia. Näissä tapauksissa totuudenvastaisuutta voidaan käyttää näyttönä tahallisuudesta ja se voi osoittaa ”kiihottamistarkoitusta”. Solvauksena pidetään myös harhaanjohtavia lausuntoja, esimerkiksi vahvasti yleistäviä lausumia.

Kansallinen, rodullinen, etninen tai uskonnollinen ryhmä taikka niihin rinnastettava kansanryhmä. Luettelo ei ole tyhjentävä, koska se sisältää käsitteen ”niihin rinnastettava kansanryhmä”.

Tahallisuusvaatimus. Tunnusmerkistön mukaan kyseessä on tekorikos, jonka tunnusmerkistö täyttyy huolimatta siitä, syntyykö tekijän tavoittelema kiihotus kansanryhmää vastaan vai ei. Tekoa voidaan pitää tahallisena, jos tekijä on pitänyt tunnusmerkistön täyttymistä mahdollisena tai vähintäänkin suhtautunut siihen välinpitämättömästi.
3. General issues regarding criminal law, chapter 11, 8 §
Freedom of expression has been secured by Finnish constitution (731/1999) 12 §. Freedom of expression consists of – according to the law in question - right to express, disseminate and receive information, opinions and other communications without prior prevention by anyone. Penal Code of Finland, (39/1889) chapter 11, 8 § criminalizes Ethnic agitation. The chapter in question restricts the freedom of speech. It is not possible to justify dissemination or distribution of racist statements or other information by appealing to freedom of speech.

Penal Code chapter 11, 8§ criminalizes dissemination of statements that where a certain race, a national, ethnic or religious group or a comparable group is threatened, defamed or insulted. It is customary to classify the characteristics of the chapter in the following manner:

Statement or other information. A statement or other information mentioned in the chapter can be given by verbally, in writing, by illustration or by gestures. It is essential that the statement or other information include threats, defamation or insults described by the penal code chapter.

Dissemination or distribution. In order for the characteristics (of the chapter) to be realized, the target of the statement must be an open group of people. According to the legal praxis, dissemination or distribution described by the chapter can be done via Internet.

Threatening, defamation or insulting. Threatening means e.g. threat by violence or threat by theft. The characteristics of defamation and insulting are comparable to offence against personal reputation (described in penal code Chapter 24 section 9). Defamation is e.g. spreading false information about ethnic groups being guilty of crimes or similar actions. Insults may contain truthful statements that have a purpose of offending. It is typical that insulting statements are not truthful. If this is the case, the lack of truth can be used as evidence of intentionality and it can emphasize the “intent for agitation”. Misleading statements, for example gross exaggeration, can be considered as defamation.

National, racial, ethnic or other population group. The list is not conclusive, because it includes term “other population group”.

Requirement for intent. The characteristics of the crime are fullfilled whether the agitation pursued by the suspect is successful or not. If the suspect has considered it possible for the agitation to succeed or he/she has had an indifferent attitude towards the agitation, act may be considered intentional.4. Tutkintapyynnön perustelut
Artikkelissa esitetään faktoina solvaavia väitteitä eri ryhmistä. Tekstissä esitetään ns. faktana, että: ”Afrikkalaisten mielestä ryöstöt, raiskaukset, nepotismi, korruptio, klaanisodat, taikausko ja hetken mielijohteesta huvin vuoksi tehdyt murhat ovat normaalia meininkiä. Jos afrikkalaiset muodostavat väestön enemmistön jossain Afrikan ulkopuolisessa maassa, tämä maa muuttuu Afrikaksi.” Tekstissä esitetään lisäksi rasistisia ja solvaavia väitteitä ja rasistisia ajatuksia ja päätelmiä oppikirja-tyylisellä tavalla.

Väitteissä tiettyjä kansanryhmiä myös panetellaan.Artikkelissa valheellisia väitteitä esitetään faktoina ja loppupäätelmät perustellaan näillä valheellisilla väittämillä. Oppikirja-tyyliä lisää se, että kuvia on lisätty. Artikkelin viesti on se, että valkoinen väestö on älykkäämpi kuin tummaihoiset. Esitetään esimerkiksi, että: ”500 miljoonasta valkoisesta ihmisestä koostuvan väestön keskimääräinen älykkyystaso on korkeampi kuin 500 miljoonasta valkoisesta ja 100 miljoonasta neekeristä koostuvan.”

Kirjoittaja pyrkii esittämään väitteensä siten, että ne näyttäisivät tieteellisiltä faktoilta. Kirjoittaja viittaa esimerkiksi kausaliteettiin. Esimerkki: ”Neekerien tuominen Eurooppaan alentaa Euroopan väestön keskimääräistä älykkyystasoa, koska neekereillä on matalampi mediaani-ÄÖ kuin valkoisilla. Älykkyyden ja elintason välillä on positiivinen korrelaatio.” Lopuksi artikkelissa tummaihoiset esitetään vaarallisina, koska he kirjoittajan mukaan syyllistyvät rikoksiin niin usein ja loisina, koska he kirjoittajan mukaan enimmäkseen ovat työttömiä tai muita ”eurooppalaisten veronmaksajien rahoilla eläviä loisia”. Loppupäätelmä kirjoittajan mukaan: ”Kun Eurooppaan tuodaan neekereitä, rikollisuus lisääntyy.” Kirjoittaja esittää ratkaisunsa artikkelin viimeisessä lauseessa: ”Jos kaikki Euroopassa nykyisin asuvat ei-valkoiset muuttaisivat takaisin alkuperämaihinsa, rikollisuus vähenisi Euroopassa useita kymmeniä prosentteja”.

Artikkelissa esitetyt väitteet ovat solvaavia ja lisäksi niissä panetellaan tiettyjä ryhmiä. Lausumat/tiedonannot ovat vahvasti yleistäviä ja kokonaiset ryhmät kuvataan tyhminä, rikollisina eli vaarallisina ja loisina. On ilmeistä, että kirjoittaja haluaa herättää lukijassa samanlaista inhoa ja halveksuntaa tiettyä kansanryhmää kohtaan, mitä hän itse tuntee (vertaa Mika Illman: Hets mot folkgrupp, Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisu A-sarja N:o 262, s. 267-8).

Tekstissä tiettyjä etnisiä ryhmiä verrataan eläimiin. Illmanin (s. 269) mukaan tämäntyyppiset väitteet kuuluvat RL 11 luvun 8 §:n ydinalueeseen ja täyttävät epäilemättä RL 11 luvun 8 §:n tunnusmerkistön. Kyse on tietyn etnisen ryhmän edustajien ihmisarvon halventamisesta ja siitä, että tämän ryhmän edustajat esitetään alempiarvoisina. Illman (s. 267) on todennut, että esim. pakolaisten esittäminen loisina täyttää RL 11 luvun 8 §:n tunnusmerkistön.

Kokonaisuutta arvioitaessa tulee myös ottaa huomioon, että tekstissä on jatkuvasti käytetty sana ”neekeri”. Oikeuskäytännön mukaan tämän sanan käyttäminen yksityishenkilöistä pidetään kiellettynä kunnianloukkauksena. Ko. sanan käyttäminen tekstissä voidaan pitää osoituksena loukkaamistarkoituksesta ja lisäksi se lisää väittämien törkeyttä.

Vähemmistövaltuutetun näkemys on, että kokonaisuutena tarkasteltuna, tämän artikkelin levittäminen yleisön keskuuteen internetissä täyttää selkeästi RL 11 luvun 8 §:n mukaisen rikoksen tunnusmerkistön.
4. Arguments for preliminary investigation
Article introduces defaming statements of different groups as facts. Text states as a so-called fact that: “Africans think that robberies, rapes, nepotism, corruption, clan wars, superstition and murders committed on a spur on moment are normal way of things. If Africans form a majority group in some country outside Africa, this country is transformed into Africa.” Text also introduces racist and defamatory statements and racist thoughts in a textbook-style.

Certain groups are also defamed. Article provides untruthful statements as facts and conclusions are made using these wrongful untruthful statements. Textbook-style is emphasised by using pictures. Message of the article is that whites are more intelligent than blacks. For instance, it is stated that “a population consisting of 500 million white people is more intelligent than population consisting of 500 million whites plus 100 million blacks”.

Writer is trying to make his statements so that they would look like scientific facts. For instance, writer refers to causality. An example: “Bringing negroes to Europe is bound to lower the average intelligence level because negroes have a lower median-IQ than whites. There is a positive correlation between intelligence and the standard of living.” In the concluding phase, the article describes blacks as dangerous, because – according to the writer – they often commit crimes and they are being parasitic, because – also according to the writer – they are unemployed and are “being parasites living off with the money of the European taxpayers.” Conclusion according to the writer: “When more negroes are brought to Europe, criminal activity shall rise”. Writer provides his solution to the problem in the last sentence: “if all those non-whites who currently live in Europe would move back to their originating countries, crime would be reduced by tens of percentages.”

Statements provided in the article are insulting and they also defame certain groups. Statements are greatly exaggerating, whole groups are described as stupid, criminal – meaning dangerous – and parasitic. It is obvious that writer wants to induce the reader with the same kind of loathing and contempt against a certain group that he himself feels (compare to Mika Illman: Hate against a human group, publication of a Finnish Bar Association, A-class N:o 262, s. 267-8).

Text compares certain ethnic groups to animals. According to Illman (page 269), statements like this belong to the core of penal code, chapter 11 8 § and without doubt fulfill the characteristics of a crime. This is a question about despising the humanity of certain groups and also about describing certain groups being of lesser value. Illman (page 269) has made a remark that e.g. describing refugees as parasites fullfills the characteristics of a crime described in penal code, chapter 11 8 §.

It is also necessary to take into consideration that text constantly introduces the word “negro”. According to legal praxis, referring to individuals using this word is considered an offence against individual's personal reputation. Use of this word demonstrates that there is intent to defame and it also aggravates the statements that have been made.

It is the viewpoint of the Ombudsman – while observing all issues as a whole– that disseminating this article clearly fullfills the characteristics described in penal code, chapter 11 8 §.
5. Tiedonsaanti esitutkinnan etenemisestä
Pyydämme selvittämään, mikä on esitutkinnan arvioitu kesto. Lisäksi pyydämme aikanaan ilmoittamaan vähemmistövaltuutetulle esitutkinnan lopputuloksesta.
5. Receiving information about preliminary investigation
We thereby request to determinate the approximate length of the preliminary investigation. Also, when the time is due, we request for information about the results of the preliminary investigation.
Vähemmistövaltuutettu Mikko Puumalainen

Ylitarkastaja Yrsa Korkman
Ombudsman for Minorities Mikko Puumalainen

Senior inspector Yrsa Korkman


This translation is subject to change.

-- lot

33 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Käännös on varsin hyvä, varsinkin noin nopeasti tehdyksi, mutta kohdan 4 toisen kappaleen alussa on selvä käännösvirhe: "Certain groups are also threatened" ei ole sama kuin "Väitteissä tiettyjä kansanryhmiä myös panetellaan"; oikeampi vastine tässä on esim. "slandered" tai "defamed".

Jos haluat lisäksi armastaa pilkkua, niin tässä muutamia ehdotuksia:

"Text also introduces racist and defamative statements" --> defamatory

"Article provides wrongful statements as facts" --> presents untruthful

"For instance, it is stated, "a population [...]" --> it is stated that "a population [...]

"It is obvious, that writer wants to induce the reader [...]" --> It is obvious that writer wants [...]

Varmaan muutakin löytyisi ja pilkkua voisi viilata loputtomiin, mutta nuo nyt pistivät silmään nopealla vilkauksella neloskohtaan.

lot kirjoitti...

Kiitokset, tekstiä korjattu kommenttiesi perusteella. Huvittavaa sinänsä, että tein koulussa aina tuon saman "it is obvious, that"-virheen :)

Anonyymi kirjoitti...

Nyt kun Ellilän Yhteiskunta koostuu ihmisistä -kirjoitus on käännetty, jotkut eivät enää olekaan yhtä innokkaita puolustamaan hänen sananvapauttaan. Pari kommenttia Gates of Vienna -blogista:

"Boy, I don't know. It's a bit harder to work up sympathy for the guy now. He does seem pretty racist."
"What we have here are the accusations made against Mikko Ellilä. I'm hesitant to support someone who allegedly made such racist comments."

Kannattaisi ehkä kääntää englanniksi Ellilän aiempia mielipiteitä rasismista:
http://mikkoellila.thinkertothinker.com/?p=121

"Huolimatta mielipiteisiini vastauksena usein tulleista rasistikorteista en todellisuudessa ole rasisti, vaan individualisti. Näen ihmiset yksilöinä. Katson, että jokaisella yksilöllä on samat oikeudet täysin riippumatta rodusta, kansallisuudesta, etnisyydestä, sukupuolesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta."

"Eurooppalaiset "rasismin vastustajat" päättävät etukäteen, millaisia he haluaisivat ei-valkoisten ihmisten olevan. Kun ei-valkoiset ihmiset sitten käyttäytyvät reaalimaailmassa aivan eri tavalla kuin "rasismin vastustajien" kamapäissään konstruoimassa ideaalimaailmassa, "rasismin vastustajat" väittävät näiden ei-valkoisten ihmisten käytöksen olevan väärää, "rasististen ennakkoluulojen" mukaista käytöstä ja siten noneksistenttiä, jotain muuta kuin ei-valkoisten ihmisten oikeaa käytöstä.

Tämä valkoisten eurooppalaisten "rasismin vastustajien" tapa määritellä esim. afrikkalaisten ja lähi-itämaalaisten kulttuuri ylhäältäpäin, kysymättä afrikkalaisten ja lähi-itämaalaisten omaa mielipidettä - tai jopa tietoisesti vastoin afrikkalaisten ja lähi-itämaalaisten julkilausuttua mielipidettä - on valkoista suprematismia eli valkoisen rodun ylivaltaa tummaihoisiin rotuihin nähden eli ylimielistä rasismia."

On typerää levittää "case Ellilää" ympäri blogosfääriä ilman minkäänlaista kontekstia, koska muuten saattaa välittyä harhakuva jostain liimaskinistä.

Anonyymi kirjoitti...

Eipä kestä, all in the line of duty :)

Nuo yliviivaukset voi kyllä käännöksestä mielestäni poistaa, ne eivät nähdäkseni palvele mitään tarkoitusta. Ei ole mitään syytä erityisesti alleviivata sitä, että pikaisesti tehdyssä käännöksessä oli muutamia virheitä, jotka sittemmin korjattiin (yhtä hyvin olisit voinut huomata ja korjata virheet itse), ja sellaista, joka lukee pelkän postauksen eikä vilkaise tänne kommenttiosastolle, ne ovat omiaan vain hämmentämään.

Anonyymille sanoisin, ettei mielestäni kannata erityisemmin selitellä, mitä Ellilä on tekstillään "oikeasti tarkoittanut" ja kuinka huonoa makua osoittavana sitä pitää jne., kuten nimimerkki Vasarahammer on nähtävästi mennyt tekemään Gates of Vienna -blogin kommenttiosastolla. Jokainen päättäköön itse, mitä mieltä Ellilän kirjoituksesta on - kysymys ei ole siitä, pitääkö tuosta kirjoituksesta tai onko sen kanssa samaa mieltä vai ei, vaan siitä, onko oikeus julkaista kirjoituksia, joista joku on eri mieltä. Eli toisin sanoen sananvapaudesta. Itse asiassa mielestäni on tavallaan ihan hyväkin, että tutkintapyyntö tehtiin sellaisesta kirjoituksesta, josta ei maahanmuutto- ja monikultturismikriittisissä piireissäkään vallitse yhtämielisyys - se karsii puolustajien riveistä sellaiset, jotka ovat huolestuneita sananvapaudesta vain silloin, kun se koskee mielipiteitä joista he ovat sama mieltä (ja jotka eivät siis periaatteellisella tasolla eroa mitenkään vähemistövaltuutettu Puumalaisen, Maija Aallon ym. kaltaisista ihmisistä).

Se, että Ellilä ei ole mikän liimaskini, tuli kyllä kaikille englanninkielisiä blogeja seuraaville selväksi jo siinä vaiheessa, kun ei ollut varmaa, mihin nimenomaiseen kirjoitukseen tutkintapyyntö oli kohdistunut. "En ole rasisti, vaan..."-tyyppisten lausuntojen esille kaivaminen taas luo vähän samanlaisen vaikutuksen kuin angloamerikkalaisessa diskurssissa tunnettu "Why, some of my best friends are Jewish!"-puolustus.

(Tällä en tarkoita, että Ellilän lausunnossa olisi minusta mitään vikaa. Puhun vain siitä vaikutuksesta, minkä tällaisen kortin pöytään lyömisellä voi olla. "Huomatkaa! Ellilä ei olekaan rasisti, vaikka hänen kirjoituksensa voikin vaikuttaa rasistiselta! Hän on nimittäin itse sanonut, ettei ole rasisti!")

Anonyymi kirjoitti...

"On typerää levittää 'case Ellilää' ympäri blogosfääriä ilman minkäänlaista kontekstia"

Tämä pitää toki paikkansa. Ks. kommenttini Keisarin uudet vaatteet -blogissa siitä, millaiseen kontekstiin "tapaus Ellilä" kannattaa sijoittaa:

https://www.blogger.com/comment.g?blogID=18572443&postID=6826879532420527273&isPopup=true

Beach Girl kirjoitti...

Lot, Beach Girl here. Any translations you can give us are very helpful. I believe I linked to this post as well. See the Gates of Vienna. The Baron has a good post of the goings on in Denmark this weekend.

On my nick name - Beach Girl - I get a number of hits from the Middle East looking for "beach girl" - boy are they surprised.

lot kirjoitti...

Hello again, Beach Girl. I did read the GoV article about Denmark. After that, I immediately thought about writing something about the current situation here in Finland.

So just gimme a moment, I'll write you back.

Kekke kirjoitti...

Otin vapauden linkittää kirjoitustasi oman blogini kirjoitukseen. Ilmoita jos panet pahaksesi niin teen jotain asialle.

lot kirjoitti...

Minä ei panna pahakseni.

Anonyymi kirjoitti...

Nice blog you got here. It would be great to read a bit more concerning that topic. Thanx for giving this information.
Sexy Lady
Female escort

Anonyymi kirjoitti...

Wanna Get HIGH? Running out of Supply? Then Check Out My Shit!
>>>>> http://bestlegalhighsdrugs.info <<<<
If you have questions, you can email my boy at online.mentor [at] gmail.com


[size=1] IGNORE THIS----------------------------
amnaita muscsria methampphetamine [url=http://bestlegalhighsdrugs.info] natural highs [/url] meth users before and after saliva divinirum [url=http://buybudshoplegalherbs.info] legal herb[/url] Dutch Haze Legal Bud manita muscarka [url=HTTP://BUYINGMARIJUANASALE.INFO] Purchase Marijuana [/url] magic mushroom spores salvi dviinorum [url=HTTP://BUYLEGALBUDSCOMREVIEWS.INFO] legal buds [/url] sarracenia flava ecdtasy oills [url=HTTP://CANNABISHIGH-PILLSHIGH.INFO] Ganja Effects[/url] lgeal uds amanitta nuscaria [url=HTTP://HOWTOBUYWEED-BUYINGWEED.INFO] how to purchase marijuana online[/url] eecstasy polls buufo alvariuus [url=http://legalbud.drugreviews.info] legal buds [/url]

dcstasy plils cocaine meth [url=http://legalweed.lamodalatina.com] legal weed [/url] signs of crystal meth overdose bfuo alvariua [url=http://buysalvia.lamodalatina.com] get salvia extract[/url] effects of crystal meth chrystal meth information

ldgal byds ru 21 hangover [url=http://legalweed.lamodalatina.com] legal weed [/url] alvia divinnorum salvi divihorum [url=http://buysalviacheap.com] buy salvia[/url] bjfo alvsrius amankta muscarua
[url=http://guaranteedheightincrease.info/]height enhancement[/url] - http://guaranteedheightincrease.info/
height increase - http://guaranteedheightincrease.info
[url=http://provenpenisenlargement.info/]proven penis enlargement[/url] - http://provenpenisenlargement.info/
proven penis enhancement - http://provenpenisenlargement.info/
[url=http://provenskincareadvice.info/]skin care tips[/url] - http://provenskincareadvice.info/
skin care advice - http://provenskincareadvice.info/
[url=http://getrichgambling.info/]get riches gambling[/url] - http://getrichgambling.info/
get money gambling - http://getrichgambling.info/
[url=http://herpesoutbreak-gentalwarts.info/]herpes outbreaks[/url] - http://herpesoutbreak-gentalwarts.info/
herpes outbreak - http://herpesoutbreak-gentalwarts.info/
[url=http://STOP-PREMATURE-EJACULATION-SOLUTIONS.INFO]stop premature ejaculation[/url] - http://STOP-PREMATURE-EJACULATION-SOLUTIONS.INFO
stop premature ejaculation - http://STOP-PREMATURE-EJACULATION-SOLUTIONS.INFO
[url=http://3GMOBILEPHONESFORSALE.INFO]used mobile phone on sale[/url] - http://3GMOBILEPHONESFORSALE.INFO
3g mobile cellphones on sale - http://3GMOBILEPHONESFORSALE.INFO
[url=http://internationaloddities.reviewsdiscountsonline.com] internationaloddities scams[/url]
international oddities review
[url=http://drobuds.reviewsdiscountsonline.com]reviews of dro buds [/url]
dro bud reviews
[url=http://bestacnetreatmentreviews.info] acne treatment review[/url] http://bestacnetreatmentreviews.info
best acne treatment review http://bestacnetreatmentreviews.info
[url=HTTP://LEARN-HYPNOSIS-ONLINE.INFO]learn hypnosis online[/url]
learn hypnotism online

Anonyymi kirjoitti...

New here,

I'm here online for the kids of Haiti.

I'm doing this for a non-profit haiti group in which the main focus is to
creating an oppurunity for the children in haiti. If anybody wants to give money then then please do so here:

[url=http://universallearningcentre.org]Donate to Haiti[/url] or Help Haiti

They provide kids in Haiti a positive learning environment.

And yes, they're a real cause.

Please give

Anonyymi kirjoitti...

Interesting post as for me. I'd like to read something more about that theme. The only thing I would like to see here is some pics of some gizmos.
Alex Flouee
Phone jammer

Anonyymi kirjoitti...

Surrounding casinos? affirm this late-model [url=http://www.realcazinoz.com]casino[/url] run and toady to online casino games like slots, blackjack, roulette, baccarat and more at www.realcazinoz.com .
you can also into our up to the unreserved sec [url=http://freecasinogames2010.webs.com]casino[/url] shepherd at http://freecasinogames2010.webs.com and oust in displace spectacularly touched in the ceo !
another late-model [url=http://www.ttittancasino.com]casino spiele[/url] bond is www.ttittancasino.com , preferably than of german gamblers, sell-out it off with b operate munificent online casino bonus.

Anonyymi kirjoitti...

looking an eye to ed drugs? [url=http://www.cahv.org]buy viagra online [/url]and profit from free shipping at http://www.cahv.org . another good place to [url=http://www.kiosknews.org]buy viagra online[/url] is www.kiosknews.org .

Anonyymi kirjoitti...

mesothelioma support and information!
[url=http://www.mesothelioma-support.org/]houston mesothelioma[/url]

Anonyymi kirjoitti...

The French gourmet cheese Bleu d'Auvergne has a wonderful aroma, a rich taste; the saltiness increases with the incidence of veining. The overall flavor is piquant but not overly sharp. Bleu d'Auvergne started life as an imitation of Roquefort, using cow's milk in place of sheep's milk. Legend has it that a peasant, around 1845, decided to inject his cheese with a blue mold that he found growing on his left-over bread (the motto being, waste not, want not). And thus, the gourmet cheese Bleu d'Auvergne was born. This French gourmet blue cheese comes from the region of Auvergne and the cheese is made from milk of Salers and Aubrac cows. The rind is very thin and so the cheese is usually wrapped in foil. The cheese is rich and creamy with a pale yellow color and scattered holes and well-defined greenish-blue veining. We cut and wrap this cheese in wedge of 8 ounces and 1 pound.

buy fresh blue cheese

[url=http://riderx.info/members/buy_5F00_fresh_5F00_blue_5F00_cheese.aspx]buy fresh blue cheese[/url]

http://riderx.info/members/buy_5F00_fresh_5F00_blue_5F00_cheese.aspx

Anonyymi kirjoitti...

observance impassable quite than of all to procure out this parole [url=http://www.casinoapart.com]casino[/url] hand-out at the greatest [url=http://www.casinoapart.com]online casino[/url] control with 10's of today's [url=http://www.casinoapart.com]online casinos[/url]. share with [url=http://www.casinoapart.com/articles/play-roulette.html]roulette[/url], [url=http://www.casinoapart.com/articles/play-slots.html]slots[/url] and [url=http://www.casinoapart.com/articles/play-baccarat.html]baccarat[/url] at this [url=http://www.casinoapart.com/articles/no-deposit-casinos.html]no resign from casino[/url] , www.casinoapart.com
the finest [url=http://de.casinoapart.com]casino[/url] to UK, german and all obstruct to expedite movement of the world. so seeking the cork [url=http://es.casinoapart.com]casino en linea[/url] discontinuity us now.

Anonyymi kirjoitti...

Good day!

Watch latest movies for free:
http://www.freemoviez.biz

It is a very big movie site

Muchas Gracias!

[URL=http://www.freemoviez.biz][IMG]http://static.thepiratebay.org/img/firefox-22.png[/IMG][/URL]

Anonyymi kirjoitti...

It's been quite a long time, since the New York based escort girls have been in the scene and they have been catering A1 escort services to clients of all types.
That's why they have been so successful and popular in the pleasure friendly crowd.
To avail escort girls' services, you need not do anything now.
Most people always associate intimacy and fantasy with escorts. Yes, these are very important part of the escort services. But with time these services have evolved and now they try to fulfill all the desires of the clients, whether it is physical desires or psychological desires like companionship and friendship. If you want, you can have a complete date like experience with an escort.
[url=http://bijouescorts.com]Manhattan Escort[/url] In the last few years, the entire US industry has seen a drastic change - change that has represented more of growth. Girls who are hospitable and who have flair to serve people with the best fun services have been recruited by the New York escort agencies thus satiating every pleasure need of clients. With online presence of the New York agencies, it's been extremely easy for people like you to browse through the listed girls' profiles so as to find out which girl would be able to serve you better. When it comes to enjoying a session with a New York escort girl, a lot of things may come to your mind. Her physical beauty, area of specialization, capability of fulfilling fetishes, friendliness all may play a major role in letting you choose our girl accordingly. Most of the New York escorts agencies feature full information of girls' physical attributes, their hair color, sexual orientation, area of services and even of pricings. So, it's just a completely easy affair to know more about them on their website itself.

Adult escort services New York agencies are now increasing horizontally. Thanks to the immense support shown by the highly esteemed clients. Escort services enjoyers from all over the world have found New York the ultimate place to be and spend some memorable moments of life. If you have long been seeing those wildest of dreams but haven't been able to make it a reality, then visit New York once at least and see what's there special for you! You will never make a complaint for sure!
http://bijouescorts.com Not to mention about the prime New York locations where these girls have their major service bases. Whether you want to visit any one of them in her luxury apartment or you want her to come to your place, you can enjoy whatever suits you the best. Also, you can take an escort girl to a hotel or to a resort where you can spend some quality time with her for a lifelong experience. All girls are expert at customer satisfaction and they can ignite any session with passion fire occupying every part of their sexy, curvaceous and sultry figures.

Anonyymi kirjoitti...

hiya


Just saying hello while I read through the posts


hopefully this is just what im looking for looks like i have a lot to read.

Anonyymi kirjoitti...

What's up

I just wanted to say hi to everyone

Chaoo

[URL=http://www.vpnmaster.com][IMG]http://openvpn.net/archive/openvpn-users/2005-05/pngd55nFojmJX.png[/IMG][/URL]

Anonyymi kirjoitti...

check out the new free [url=http://www.casinolasvegass.com]online casino games[/url] at the all new www.casinolasvegass.com, the most trusted [url=http://www.casinolasvegass.com]online casinos[/url] on the web! enjoy our [url=http://www.casinolasvegass.com/download.html]free casino software download[/url] and win money.
you can also check other [url=http://sites.google.com/site/onlinecasinogames2010/]online casinos[/url] and [url=http://www.bayareacorkboard.com/]poker room[/url] at this [url=http://www.buy-cheap-computers.info/]casino[/url] sites with 100's of [url=http://www.place-a-bet.net/]free casino games[/url]. for new gamblers you can visit this [url=http://www.2010-world-cup.info]online casino[/url].

Anonyymi kirjoitti...

Uncashable Bonus. This is the so-called 'sticky' bonus. This can never be cashed, but its usefulness lies in that fact that it stays in your account and enables you to use the bonus account to 'leverage' higher wagers. These free casino chips stay latent in your account simply to allow you to do things which you otherwise could not.Are you new to casino slots, Baccarat, or any other type of online casino game? Some sites provide you the opportunity to participate in a virtual casino school. Some sites have tutorials to explain the rules and nuances of certain games. The web resources are there to enable you to play blackjack and beyond with the best of them. [url=http://www.onlinecasinos5.com]casino bonus[/url]
[img]http://www.bodog.com/publish/etc/medialib/bodogcom_media_lib/home-page-logo.Par.68918.Image.gif[/img] What should you do to make your online casino experience an enjoyable one? After all, you're after entertainment value and a chance to earn some dollars. There are certain things you can control when it comes to casino slots and virtual card games. Here are a few suggestions:


It is very important that the casino you choose to register for the offer at any of your favorite games, such as virtual table games, slots and rollers. The online casinos usually have a list of games they offer on their website to see the potential players. In case your favorite games are not listed, it is advisable to proceed to the next casino.

See the banking options available at an online casino and how long it usually takes them to deliver earnings. Review some Web sites that offer information on how fast an Online Casino payroll.
Online casinos are casinos hosted on websites, and hence, a player can play these casino games only by using an Internet connection. Though they are hosted virtually, online casinos include all the exciting elements of a traditional brick and mortar casinos, and in fact, are much more convenient, cheaper and easier to access than their traditional counterparts. Some of the games offered by online casinos include Baccarat, Blackjack, Craps, Roulette, Online slot games and Poker.

Anonyymi kirjoitti...

if you guys reading straits to suborn [url=http://www.generic4you.com]viagra[/url] online you can do it at www.generic4you.com, the most trusted viagra pharmaceutics unfailing on the side of generic drugs.
you can stripe into uncover drugs like [url=http://www.generic4you.com/Sildenafil_Citrate_Viagra-p2.html]viagra[/url], [url=http://www.generic4you.com/Tadalafil-p1.html]cialis[/url], [url=http://www.generic4you.com/VardenafilLevitra-p3.html]levitra[/url] and more at www.rxpillsmd.net, the unalterable [url=http://www.rxpillsmd.net]viagra[/url] informant on the web. well another great [url=http://www.i-buy-viagra.com]viagra[/url] pharmacy you can find at www.i-buy-viagra.com

Anonyymi kirjoitti...

Director : Mani Ratnam
Music Director : A.R Rahman
Lyricist/s : Gulzar
Movie Cast : Abhishek Bachchan & Aishwarya Rai

Tracklist:
1 – Beera
2 – Behene De
3 – Thok Di Killi
4 – Ranjha Ranjha
5 – Khili Re
6 – Kata Kata

[url=http://www.bollywood-latest.com/2010/05/raavan-mp3-songs/]Raavan Mp3 Songs[/url]

[url=http://www.bollywood-latest.com/]Bollywood Blog[/url]

[url=http://www.bollywood-latest.com/]Bollywood News[/url]

Anonyymi kirjoitti...

Allow to pass the animal with two backs casinos? verify this juvenile [url=http://www.realcazinoz.com]online casino[/url] navigator and horseplay online casino games like slots, blackjack, roulette, baccarat and more at www.realcazinoz.com .
you can also stay our up to the minute [url=http://freecasinogames2010.webs.com]casino[/url] direct at http://freecasinogames2010.webs.com and gain legitimate money !
another unsurpassed [url=http://www.ttittancasino.com]casino spiele[/url] regard is www.ttittancasino.com , in consideration german gamblers, fetch unrestrained online casino bonus.

Anonyymi kirjoitti...

[url=http://www.wallpaperhungama.in/]Bollywood[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/]Bollywood Wallpapers[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/]Bollywood Actress[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Aishwarya-Rai-114.htm]Aishwarya Rai[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Ayesha-Takia-28.htm]Ayesha Takia[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Diya-Mirza-116.htm]Diya Mirza[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Neha-Dhupia-8.htm]Neha Dhupia[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Nandana-Sen-109.htm]Nandana Sen[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Bipasha-Basu-29.htm]Bipasha Basu[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Neetu-Chandra-34.htm]Neetu Chandra[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Kim-Sharma-119.htm]Kim Sharma[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Zarine-Khan-123.htm]Zarine Khan[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Amrita-Rao-2.htm]Amrita Rao[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Aarti-Chhabria-122.htm]Aarti Chhabria[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Asin-32.htm]Asin[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Celina-Jaitley-1.htm]Celina Jaitley[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Deepika-Padukone-5.htm]Deepika Padukone[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Geeta-Basra-24.htm]Geeta Basra[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Kareena-Kapoor-115.htm]Kareena Kapoor[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Katrina-Kaif-11.htm]Katrina Kaif[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Sonal-Chauhan-21.htm]Sonal Chauhan[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Priyanka-Chopra-3.htm]Priyanka Chopra[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Aditi-Sharma-126.htm]Aditi Sharma[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Hazel-Crowney-135.htm]Hazel Crowney[/url]

[url=http://www.wallpaperhungama.in/cat-Kashmira-Shah-110.htm]Kashmira Shah[/url]

Anonyymi kirjoitti...

[url=http://www.watchtruebloodseason3.net][img]http://www.watchtruebloodseries.com/wp-content/uploads/2010/05/truebloodclaude.jpg[/img][/url]

Hello Vampires

As you all are big fans of True Blood, i came across this great where you already can watch the 6th episode of season 3 .
Here is the link where you can watch this great serie, its totally free and you can stream any episode from every season.

Let me know what you think about it!

[url=http://www.watchtruebloodseason3.net] Watch True Blood Season 3 Online [/url]

[url=http://www.watchtruebloodseason3.net][img]http://img3.sidereel.com/_episodeimage/size.1/5e00.2.16.jpg[/img][/url]

Anonyymi kirjoitti...

[url=http://www.watchtruebloodseason3.net][img]http://cdn.blinkx.com/store/images/video/b/08/TVShows/a16ea993bc2bd1d446aec5234dbd0b39.jpg[/img][/url]

Hey Friends

As you all are big fans of True Blood , i came across this great where you already can watch the 6th episode of season 3 .
Here is the link where you can watch this great serie, its totally free and you can stream any episode online from every season.

Your opinion counts!

[url=http://www.watchtruebloodseason3.net] Watch True Blood Season 1 Online [/url]

[url=http://www.watchtruebloodseason3.net][img]http://images.cucirca.com/tvshows/True-Blood.jpg[/img][/url]

Anonyymi kirjoitti...

Finding the right sports books and bookmakers to use for your arbitrage sports betting can be a daunting task with the internet now they are everywhere. The list of crooked bookmaking sites that have helped part people with their money and robbed them of their winnings grows longer every day. Being enlightened about this all sports bettors should do their due diligence before signing up with any bookmaker and be sure of their reputation as well as their guarantees on return of winnings. Almost all sports betting sites will have reviews so read them before making your decision on which one you go with.

Still, there are tons of bettors looking through rose colored glasses for the holy grail of betting systems that will let them make money without risking any. Well, there is a way to do that and it is called work! Gambling is called gambling for a reason, it’s risky. Let’s take a look at some sports betting systems.
[url=http://www.pulsebet.com]college basketball betting[/url]
For quite some time the United States House of Representatives has been trying to pass a bill that will make it much more difficult for people to get away with breaking the online gambling laws. Not to mention stricter penalties for those who are caught.

And finally, in the first article in this series I mentioned being honest with yourself, because one of the biggest lies I have found that a tremendous number of Bettors are guilty of is denying to themselves how many times their Base Bank has been busted! If you too are guilty of this, please remember that until you face up to the truth with the determination to do something about it, you can't expect to turn the situation round in your favour.

Anonyymi kirjoitti...

Radisson Diamond Cruise Reviews Hundreds of discounts crystal Cruise.

Anonyymi kirjoitti...

Всем привет!

Недавно перед мной встала задача, куда деть накопишиеся [b]европоддоны[/b], или еще их называют [b]Паллеты[/b],
[b]Поддоны[/b], [b]Европаллет[/b]ы Размеры 800*1200, 1000*1200- Это [u]Тара Пром назначения[/u].
Немного предистории.
Сам я тружусь кладовщиком на складе. Нам приходит много продукции на [b]Европоддонах[/b],
товар продаем а поддоны остаются, у нас встал вопрос куда их девать.
Раньше мы их сжигали.
Потом я узнал, что за поддоны можно получить деньги.
Начал звонить по фирмам везде были цены маленькие,
потом друзья мне подсказали, что в Челябинске есть такая Контора "[b]Уралсклад[/b]",
около 10 лет на Рынке Промышленной Тары с хорошей репутацией.
Я нашел их сайт в интернет - [url=http://www.uralsklad.ru]www.uralsklad.ru[/url] и позвонил по тел. +7(351) 233-07-14.
Буквально через час подъехал их представитель, Авто с Логотипом "[url=http://www.uralsklad.ru]Поддоны Челябинск[/url]".
Цены закупочные оказались самые высокие в г. Челябинске.
Все цивилизовано грузчики загрузили [b]Паллеты[/b] ешё и лом поддонов купили, расчитались на месте наличными.
Про другие фирмы я узнавал либо Цены низкие, либо Бракуют много, да и денег от них не дождешься.

Так что если у вас завалялись [b]европоддоны[/b], не торопитесь их выбрасывать, лучше обменяйте их на деньги.